คลังเก็บป้ายกำกับ: SML

โครงการ SML ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภัย

Share

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณ “กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)” เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างประโยชน์ใดๆตามความต้องการของแต่ละชุมชน บัดนี้ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดกลาง (ประชากร 501 – 1,000 คน) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากมติการประชุมประชาคมที่ผ่านมา มีมติติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภัย เพื่อป้องกันภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินและการบุกรุกของคนร้ายที่เข้าไปในเคหสถาน โดยระบบเตือนภัยดังกล่าวประกอบด้วยดวงไฟพร้อมกล่องสัญญาณเสียงและสวิทซ์ เปิด-ปิด ซึ่งจะต้องติดตั้งระบบภายในบริเวณบ้านของแต่ละครอบครัว เพื่อกดสวิทซ์ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเหตุร้ายให้เพื่อนบ้านข้างเคียงทราบขอความช่วยเหลือ เมื่อมีภัยใดๆ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

สมาชิกชุนชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ฝั่งประเสริฐมนูกิจ19 ได้รับการติดตั้งแล้วเสร็จ เมือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนฝั่งประเสริฐมนูกิจ14 จะติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคมนี้

 

sml_alarm_02

sml_alarm_01

Share

ประชุมประชาคม โครงการ SML

Share

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ได้จัดการประชุมประชาคม โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ปี 2555 โดยมีชาวชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

 

Share

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

Share

คลิปโฆษณาที่ทำให้ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

Share