คลังเก็บป้ายกำกับ: โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน

โครงการ SML ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภัย

Share Button

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณ “กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)” เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างประโยชน์ใดๆตามความต้องการของแต่ละชุมชน บัดนี้ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ซึ่งเป็นชุมชนขนาดกลาง (ประชากร 501 – 1,000 คน) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากมติการประชุมประชาคมที่ผ่านมา มีมติติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภัย เพื่อป้องกันภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินและการบุกรุกของคนร้ายที่เข้าไปในเคหสถาน โดยระบบเตือนภัยดังกล่าวประกอบด้วยดวงไฟพร้อมกล่องสัญญาณเสียงและสวิทซ์ เปิด-ปิด ซึ่งจะต้องติดตั้งระบบภายในบริเวณบ้านของแต่ละครอบครัว เพื่อกดสวิทซ์ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเหตุร้ายให้เพื่อนบ้านข้างเคียงทราบขอความช่วยเหลือ เมื่อมีภัยใดๆ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

สมาชิกชุนชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ฝั่งประเสริฐมนูกิจ19 ได้รับการติดตั้งแล้วเสร็จ เมือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนฝั่งประเสริฐมนูกิจ14 จะติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคมนี้

 

sml_alarm_02

sml_alarm_01

Share Button

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

Share Button

คลิปโฆษณาที่ทำให้ประชาชนรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

Share Button