คลังเก็บป้ายกำกับ: เลขหมายประจำบ้าน

เขตลาดพร้าวปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านเสร็จแล้ว

Share Button

นายบพิธ แสงแก้ว ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ดำเนินการจัดทำแผนที่และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในส่วนที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดพร้าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา และขณะนี้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดทำโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตลาดพร้าว ให้เป็นระบบสากล จาก ระบบ “หมู่” เป็น “ถนน ตรอก ซอย” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2548 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบค้นหาบ้านและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารราชการ ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2551 และได้รับเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านไปประมาณ 3,019 หลังคาเรือน บริเวณถนนลาดปลาเค้า และซอยบนถนนลาดปลาเค้าฝั่งซ้าย , ฝั่งขวา , แขวงลาดพร้าว หมู่ที่ 11 บางส่วน แขวงจรเข้บัว หมู่ที่ 1 บางส่วน หมู่ที่ 2 ทั้งหมด หมู่ที่ 4 บางส่วน ต่อมาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ให้ชะลอการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตชั้นนอก 25 เขต เนื่องจากมีการเลือกตั้งหลายครั้ง และดำเนินการต่อหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ภายใน 3 ปี เขตลาดพร้าวจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนที่และปรับเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านต่อในปี พ.ศ. 2550 (ปีงบประมาณ 2551) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วเป็นระยะๆ ต่อมาได้ชะลอการดำเนินการตามโครงการฯไว้ชั่วคราว เนื่องจากติดภารกิจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรับลงทะเบียน-ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบ โดยกฎหมาย เมื่อเสร็จภารกิจแล้วได้เร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตลาดพร้าว ในส่วนที่เหลือต่อ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ในบริเวณถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนสตรีวิทยา 2 ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยที่ตั้งอยู่บนถนนทั้งฝั่งซ้ายและขวา ของถนนดังกล่าว และดำเนินการจัดทำแผนที่และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในส่วนที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดพร้าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่มา: http://203.155.220.239/subsite/index.php?strOrgID=001036&strSection=news_detail&intListID=45469

Share Button

การเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ให้เป็นระบบซอย ถนน

Share Button

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยยกเลิกระบบหมู่ให้เป็นระบบถนน ซอย ตามมาตราฐานสากล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารราชการ ตลอดจนสะดวกในการสอบสอบค้นหาบ้านโดยง่าย

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ด้วยการเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านเลขที่ xx/xxx หมู่ที่ 4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว เป็นบ้านเลขที่ xxx ซอยประเสริฐมนูกิจ19 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเรียบร้อยแล้ว และหากท่านมีเวลาว่างเมื่อใด ขอให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน(สมุดทะเบียนบ้าน) ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านให้ถูกต้องตรงกัน ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว ในวันและเวลาราชการ

โดยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านของท่านในครั้งนั้ สำนักงานเขตลาดพร้าวได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้แล้ว คือ

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • บริษัท True จำกัด
  • ธนาคารในพื้นที่สำนักงานเขตลาดพร้าว
  • การไฟฟ้านครหลวง เขตลาดพร้าว
  • สำนักงานประกันสังคม
  • บรษัท ทีโอที จำกัด
  • กรมการขนส่งทางบก
  • กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
  • การประปาสาขาลาดพร้าว
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่8 และสำนักงานสรรพากรเขตลาดพร้าว
Share Button