คลังเก็บป้ายกำกับ: สัมมนา

การประชุมสัมมนาระดับผู้นำชุมชน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับผู้นำชุมชน

เรื่องบทบาทของชุมชนที่ทีต่อการพัฒนากิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคและสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อสังคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

การประชุมสัมมนาระดับผู้นำชุมชน

การประชุมสัมมนาระดับผู้นำชุมชน

การประชุมสัมมนาระดับผู้นำชุมชน

Share Button

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

Share Button

วันที่ 5 และ 6 กันยายน 2552 ตัวแทนจาก ชุมชนหมู่บ้านเจริญสุข4 ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริม และสนับสนุนสภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

Share Button