คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2010

เขตลาดพร้าวปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านเสร็จแล้ว

Share

นายบพิธ แสงแก้ว ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตลาดพร้าวได้ดำเนินการจัดทำแผนที่และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในส่วนที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดพร้าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา และขณะนี้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดทำโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตลาดพร้าว ให้เป็นระบบสากล จาก ระบบ “หมู่” เป็น “ถนน ตรอก ซอย” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2548 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบค้นหาบ้านและใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารราชการ ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2551 และได้รับเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านไปประมาณ 3,019 หลังคาเรือน บริเวณถนนลาดปลาเค้า และซอยบนถนนลาดปลาเค้าฝั่งซ้าย , ฝั่งขวา , แขวงลาดพร้าว หมู่ที่ 11 บางส่วน แขวงจรเข้บัว หมู่ที่ 1 บางส่วน หมู่ที่ 2 ทั้งหมด หมู่ที่ 4 บางส่วน ต่อมาคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ให้ชะลอการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตชั้นนอก 25 เขต เนื่องจากมีการเลือกตั้งหลายครั้ง และดำเนินการต่อหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ภายใน 3 ปี เขตลาดพร้าวจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนที่และปรับเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านต่อในปี พ.ศ. 2550 (ปีงบประมาณ 2551) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วเป็นระยะๆ ต่อมาได้ชะลอการดำเนินการตามโครงการฯไว้ชั่วคราว เนื่องจากติดภารกิจเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรับลงทะเบียน-ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบ โดยกฎหมาย เมื่อเสร็จภารกิจแล้วได้เร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตลาดพร้าว ในส่วนที่เหลือต่อ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ในบริเวณถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนสตรีวิทยา 2 ถนนสุคนธสวัสดิ์ และซอยที่ตั้งอยู่บนถนนทั้งฝั่งซ้ายและขวา ของถนนดังกล่าว และดำเนินการจัดทำแผนที่และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในส่วนที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่เขตลาดพร้าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่มา: http://203.155.220.239/subsite/index.php?strOrgID=001036&strSection=news_detail&intListID=45469

Share