ชุมรุ่งเรือง 1

Share Button

ชุมรุ่งเรือง 1 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10และหมู่ 11 ถนน สุเหร่าคลองหนึ่ง แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมรุ่งเรือง 1 มีประชากรชายจำนวน 487 คน และประชากรหญิงจำนวน 448 คน รวมเป็น 935 คน

ชุมรุ่งเรือง 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 0 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมรุ่งเรือง 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมรุ่งเรือง 1

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10และหมู่ 11

ถนน: สุเหร่าคลองหนึ่ง

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 487 คน

ประชากรหญิง: 448 คน

ประชากรรวม: 935 คน

จำนวนครัวเรือน: 0 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button