ชุมนสร้อยมาลา

Share Button

ชุมนสร้อยมาลา ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมนสร้อยมาลา มีประชากรชายจำนวน 472 คน และประชากรหญิงจำนวน 515 คน รวมเป็น 987 คน

ชุมนสร้อยมาลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 266 หลัง ชุมนสร้อยมาลา มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมนสร้อยมาลา

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 472 คน

ประชากรหญิง: 515 คน

ประชากรรวม: 987 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 266 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button