ชุมชมวัดใหม่อมตรส

Share Button

ชุมชมวัดใหม่อมตรส ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สามเสน 4 ถนน สามเสน แขวง บ้านพานถม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชมวัดใหม่อมตรส มีประชากรชายจำนวน 786 คน และประชากรหญิงจำนวน 714 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชมวัดใหม่อมตรส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 240 หลัง ชุมชมวัดใหม่อมตรส มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชมวัดใหม่อมตรส

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สามเสน 4

ถนน: สามเสน

แขวง: บ้านพานถม

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 786 คน

ประชากรหญิง: 714 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 240 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button