ชุมชมวังกรมพระสมมติอมรพันธ์

Share Button

ชุมชมวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สำราญาษฎ์ ถนน มหาไชย แขวง สำราญราษฎร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชมวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ มีประชากรชายจำนวน 140 คน และประชากรหญิงจำนวน 127 คน รวมเป็น 267 คน

ชุมชมวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชมวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชมวังกรมพระสมมติอมรพันธ์

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สำราญาษฎ์

ถนน: มหาไชย

แขวง: สำราญราษฎร์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 140 คน

ประชากรหญิง: 127 คน

ประชากรรวม: 267 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button