ชุมชน101 บึงทองหลาง

Share Button

ชุมชน101 บึงทองหลาง ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชน101 บึงทองหลาง มีประชากรชายจำนวน 416 คน และประชากรหญิงจำนวน 382 คน รวมเป็น 798 คน

ชุมชน101 บึงทองหลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 118 หลัง ชุมชน101 บึงทองหลาง มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน101 บึงทองหลาง

เขต: บางกะปิ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.ลาดพร้าว 101

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 416 คน

ประชากรหญิง: 382 คน

ประชากรรวม: 798 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 118 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button