ชุมชน 9 พัฒนา

Share Button

ชุมชน 9 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง 39 แยก 9 ถนน – แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชน 9 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 77 คน และประชากรหญิงจำนวน 85 คน รวมเป็น 162 คน

ชุมชน 9 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 44 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 34 หลัง ชุมชน 9 พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน 9 พัฒนา

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยรามคำแหง 39 แยก 9

ถนน: –

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 77 คน

ประชากรหญิง: 85 คน

ประชากรรวม: 162 คน

จำนวนครัวเรือน: 44 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 34 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button