ชุมชน หมู่ 11 แขวงหนองแขม

Share Button

ชุมชน หมู่ 11 แขวงหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมุ่ 11 ถนน บางบอน 5 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชน หมู่ 11 แขวงหนองแขม มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 214 คน รวมเป็น 419 คน

ชุมชน หมู่ 11 แขวงหนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชน หมู่ 11 แขวงหนองแขม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน หมู่ 11 แขวงหนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมุ่ 11

ถนน: บางบอน 5

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 214 คน

ประชากรรวม: 419 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button