ชุมชน สน.สมเด็จเจ้าพระยา

Share Button

ชุมชน สน.สมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2534

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดหญ้า 21 ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชน สน.สมเด็จเจ้าพระยา มีประชากรชายจำนวน 240 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 520 คน

ชุมชน สน.สมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 276 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 276 หลัง ชุมชน สน.สมเด็จเจ้าพระยา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน สน.สมเด็จเจ้าพระยา

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2534

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดหญ้า 21

ถนน: ลาดหญ้า

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 240 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 520 คน

จำนวนครัวเรือน: 276 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 276 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button