ชุมชน สน.บางชัน

Share Button

ชุมชน สน.บางชัน ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชน สน.บางชัน มีประชากรชายจำนวน 452 คน และประชากรหญิงจำนวน 261 คน รวมเป็น 713 คน

ชุมชน สน.บางชัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 243 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 243 หลัง ชุมชน สน.บางชัน มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน สน.บางชัน

เขต: คันนายาว

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 452 คน

ประชากรหญิง: 261 คน

ประชากรรวม: 713 คน

จำนวนครัวเรือน: 243 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 243 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button