ชุมชน ม.พัน 3 รอ.

Share Button

ชุมชน ม.พัน 3 รอ. ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ -0 ถนน สามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชน ม.พัน 3 รอ. มีประชากรชายจำนวน 695 คน และประชากรหญิงจำนวน 299 คน รวมเป็น 994 คน

ชุมชน ม.พัน 3 รอ. มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 201 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 201 หลัง ชุมชน ม.พัน 3 รอ. มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน ม.พัน 3 รอ.

เขต: ดุสิต

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: -0

ถนน: สามเสน

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 695 คน

ประชากรหญิง: 299 คน

ประชากรรวม: 994 คน

จำนวนครัวเรือน: 201 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 201 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button