ชุมชน ปตอ.1(2)

Share Button

ชุมชน ปตอ.1(2) ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชน ปตอ.1(2) มีประชากรชายจำนวน 520 คน และประชากรหญิงจำนวน 407 คน รวมเป็น 927 คน

ชุมชน ปตอ.1(2) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 309 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 309 หลัง ชุมชน ปตอ.1(2) มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน ปตอ.1(2)

เขต: หลักสี่

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 520 คน

ประชากรหญิง: 407 คน

ประชากรรวม: 927 คน

จำนวนครัวเรือน: 309 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 309 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button