ชุมชน ปตอ.1(1)

Share Button

ชุมชน ปตอ.1(1) ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชน ปตอ.1(1) มีประชากรชายจำนวน 684 คน และประชากรหญิงจำนวน 456 คน รวมเป็น 1,140 คน

ชุมชน ปตอ.1(1) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 380 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 380 หลัง ชุมชน ปตอ.1(1) มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน ปตอ.1(1)

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 684 คน

ประชากรหญิง: 456 คน

ประชากรรวม: 1,140 คน

จำนวนครัวเรือน: 380 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 380 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button