ชุมชน นปอ.

Share Button

ชุมชน นปอ. ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 551 ม.3 ถนน เดชะตุงคะ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชน นปอ. มีประชากรชายจำนวน 483 คน และประชากรหญิงจำนวน 392 คน รวมเป็น 875 คน

ชุมชน นปอ. มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 279 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 279 หลัง ชุมชน นปอ. มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน นปอ.

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 551 ม.3

ถนน: เดชะตุงคะ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 483 คน

ประชากรหญิง: 392 คน

ประชากรรวม: 875 คน

จำนวนครัวเรือน: 279 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 279 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button