ชุมชน กสบ. หมู่ 5

Share Button

ชุมชน กสบ. หมู่ 5 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.5 ซ.ทหารอากาศ ถนน เลียบคลองสอง แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชน กสบ. หมู่ 5 มีประชากรชายจำนวน 648 คน และประชากรหญิงจำนวน 667 คน รวมเป็น 1,315 คน

ชุมชน กสบ. หมู่ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 315 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชน กสบ. หมู่ 5 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชน กสบ. หมู่ 5

เขต: สายไหม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.5 ซ.ทหารอากาศ

ถนน: เลียบคลองสอง

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 648 คน

ประชากรหญิง: 667 คน

ประชากรรวม: 1,315 คน

จำนวนครัวเรือน: 315 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button