ชุมชนไม้อัดไทย

Share Button

ชุมชนไม้อัดไทย ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนไม้อัดไทย มีประชากรชายจำนวน 306 คน และประชากรหญิงจำนวน 251 คน รวมเป็น 557 คน

ชุมชนไม้อัดไทย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 143 หลัง ชุมชนไม้อัดไทย มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนไม้อัดไทย

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด

ถนน: สรรพาวุธ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 306 คน

ประชากรหญิง: 251 คน

ประชากรรวม: 557 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 143 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button