ชุมชนไผ่เขียววิลล่า

Share Button

ชุมชนไผ่เขียววิลล่า ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน เวฬุวนาราม แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนไผ่เขียววิลล่า มีประชากรชายจำนวน 412 คน และประชากรหญิงจำนวน 446 คน รวมเป็น 858 คน

ชุมชนไผ่เขียววิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 206 หลัง ชุมชนไผ่เขียววิลล่า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนไผ่เขียววิลล่า

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: เวฬุวนาราม

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 412 คน

ประชากรหญิง: 446 คน

ประชากรรวม: 858 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 206 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button