ชุมชนไทรงาม

Share Button

ชุมชนไทรงาม ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนไทรงาม มีประชากรชายจำนวน 164 คน และประชากรหญิงจำนวน 186 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนไทรงาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนไทรงาม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนไทรงาม

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 164 คน

ประชากรหญิง: 186 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button