ชุมชนไทรคู่

Share Button

ชุมชนไทรคู่ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.1 ถ.กำแพงเพชร 2 ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนไทรคู่ มีประชากรชายจำนวน 1,260 คน และประชากรหญิงจำนวน 940 คน รวมเป็น 2,200 คน

ชุมชนไทรคู่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 167 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 142 หลัง ชุมชนไทรคู่ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนไทรคู่

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.1 ถ.กำแพงเพชร 2

ถนน: กำแพงเพชร 2

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,260 คน

ประชากรหญิง: 940 คน

ประชากรรวม: 2,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 167 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 142 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button