ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา

Share Button

ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 348 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 861 คน

ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 189 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนไขศรีปราโมชพัฒนา

เขต: บางกะปิ

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 348 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 861 คน

จำนวนครัวเรือน: 189 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button