ชุมชนใจรัก

Share Button

ชุมชนใจรัก ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 54(ซ.เธียรสวน 2,2/1,2/2) ถนน – แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนใจรัก มีประชากรชายจำนวน 423 คน และประชากรหญิงจำนวน 446 คน รวมเป็น 869 คน

ชุมชนใจรัก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 152 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนใจรัก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนใจรัก

เขต: สายไหม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพหลโยธิน 54(ซ.เธียรสวน 2,2/1,2/2)

ถนน: –

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 423 คน

ประชากรหญิง: 446 คน

ประชากรรวม: 869 คน

จำนวนครัวเรือน: 152 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button