ชุมชนโสรัจ

Share

ชุมชนโสรัจ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 69 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนโสรัจ มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 139 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนโสรัจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนโสรัจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโสรัจ

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 69

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 139 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share