ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง

Share Button

ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โสณมัย,ซ.อร่ามดวง ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง มีประชากรชายจำนวน 815 คน และประชากรหญิงจำนวน 785 คน รวมเป็น 1,600 คน

ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 244 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โสณมัย,ซ.อร่ามดวง

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 815 คน

ประชากรหญิง: 785 คน

ประชากรรวม: 1,600 คน

จำนวนครัวเรือน: 244 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button