ชุมชนโรงแก้ว

Share Button

ชุมชนโรงแก้ว ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดไผ่เงินโชตินาราม ถนน สาธุประดิษฐ์ 20 แขวง บางโคล่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโรงแก้ว มีประชากรชายจำนวน 685 คน และประชากรหญิงจำนวน 863 คน รวมเป็น 1,548 คน

ชุมชนโรงแก้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 406 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนโรงแก้ว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงแก้ว

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดไผ่เงินโชตินาราม

ถนน: สาธุประดิษฐ์ 20

แขวง: บางโคล่

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 685 คน

ประชากรหญิง: 863 คน

ประชากรรวม: 1,548 คน

จำนวนครัวเรือน: 406 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button