ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

Share

ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน ชักพระ แขวง ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: ชักพระ

แขวง: ตลิ่งชัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share