ชุมชนโรงเจ 2

Share Button

ชุมชนโรงเจ 2 ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เทอดไท 21 ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโรงเจ 2 มีประชากรชายจำนวน 541 คน และประชากรหญิงจำนวน 608 คน รวมเป็น 1,149 คน

ชุมชนโรงเจ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 302 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 245 หลัง ชุมชนโรงเจ 2 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงเจ 2

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เทอดไท 21

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 541 คน

ประชากรหญิง: 608 คน

ประชากรรวม: 1,149 คน

จำนวนครัวเรือน: 302 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 245 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button