ชุมชนโรงเจ 1

Share Button

ชุมชนโรงเจ 1 ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เทอดไท 21 ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโรงเจ 1 มีประชากรชายจำนวน 1,103 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,097 คน รวมเป็น 2,200 คน

ชุมชนโรงเจ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 470 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 424 หลัง ชุมชนโรงเจ 1 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงเจ 1

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เทอดไท 21

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,103 คน

ประชากรหญิง: 1,097 คน

ประชากรรวม: 2,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 470 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 424 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button