ชุมชนโรงเจมักกะสัน

Share Button

ชุมชนโรงเจมักกะสัน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ติดคลองแสนแสบ ใกล้บ้านพักรถไฟ ถนน เพชรบุรี แขวง มักกะสัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนโรงเจมักกะสัน มีประชากรชายจำนวน 156 คน และประชากรหญิงจำนวน 170 คน รวมเป็น 326 คน

ชุมชนโรงเจมักกะสัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนโรงเจมักกะสัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงเจมักกะสัน

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ติดคลองแสนแสบ ใกล้บ้านพักรถไฟ

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: มักกะสัน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 156 คน

ประชากรหญิง: 170 คน

ประชากรรวม: 326 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button