ชุมชนโรงหมู

Share Button

ชุมชนโรงหมู ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.อาจณรงค์ 1 ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโรงหมู มีประชากรชายจำนวน 922 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,000 คน รวมเป็น 1,922 คน

ชุมชนโรงหมู มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 320 หลัง ชุมชนโรงหมู มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงหมู

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.อาจณรงค์ 1

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 922 คน

ประชากรหญิง: 1,000 คน

ประชากรรวม: 1,922 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 320 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button