ชุมชนโรงสี

Share Button

ชุมชนโรงสี ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.นางลิ้นจี่ ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโรงสี มีประชากรชายจำนวน 323 คน และประชากรหญิงจำนวน 218 คน รวมเป็น 541 คน

ชุมชนโรงสี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 191 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 179 หลัง ชุมชนโรงสี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงสี

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.นางลิ้นจี่

ถนน: พระราม 3

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 323 คน

ประชากรหญิง: 218 คน

ประชากรรวม: 541 คน

จำนวนครัวเรือน: 191 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 179 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button