ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้

Share Button

ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟ ถนน เพชรพระราม 9/เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ มีประชากรชายจำนวน 618 คน และประชากรหญิงจำนวน 657 คน รวมเป็น 1,275 คน

ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 325 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟ

ถนน: เพชรพระราม 9/เพชรบุรีตัดใหม่

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 618 คน

ประชากรหญิง: 657 คน

ประชากรรวม: 1,275 คน

จำนวนครัวเรือน: 325 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button