ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ

Share

ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟ ถนน เพชรพระราม 9/เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ มีประชากรชายจำนวน 574 คน และประชากรหญิงจำนวน 583 คน รวมเป็น 1,157 คน

ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงปูนฝั่งเหนือ

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟ

ถนน: เพชรพระราม 9/เพชรบุรีตัดใหม่

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 574 คน

ประชากรหญิง: 583 คน

ประชากรรวม: 1,157 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share