ชุมชนโรงน้ำแข็ง

Share Button

ชุมชนโรงน้ำแข็ง ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 689 ซ.โรงน้ำแข็ง ถนน สาธรใต้ แขวง ยานนาวา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโรงน้ำแข็ง มีประชากรชายจำนวน 1,622 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,578 คน รวมเป็น 3,200 คน

ชุมชนโรงน้ำแข็ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 945 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 631 หลัง ชุมชนโรงน้ำแข็ง มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงน้ำแข็ง

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 689 ซ.โรงน้ำแข็ง

ถนน: สาธรใต้

แขวง: ยานนาวา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,622 คน

ประชากรหญิง: 1,578 คน

ประชากรรวม: 3,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 945 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 631 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button