ชุมชนโรงน้ำมันเก่า

Share Button

ชุมชนโรงน้ำมันเก่า ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.บุญคุ้ม ถนน จอมทอง แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโรงน้ำมันเก่า มีประชากรชายจำนวน 115 คน และประชากรหญิงจำนวน 113 คน รวมเป็น 228 คน

ชุมชนโรงน้ำมันเก่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 39 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนโรงน้ำมันเก่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงน้ำมันเก่า

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.บุญคุ้ม

ถนน: จอมทอง

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 115 คน

ประชากรหญิง: 113 คน

ประชากรรวม: 228 คน

จำนวนครัวเรือน: 39 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button