ชุมชนโรงช้อน 45

Share Button

ชุมชนโรงช้อน 45 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนโรงช้อน 45 มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนโรงช้อน 45 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนโรงช้อน 45 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงช้อน 45

เขต: จตุจักร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button