ชุมชนโรงคราม

Share Button

ชุมชนโรงคราม ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เทศบาลสาย 2 ถนน เทศบาลสาย 2 แขวง วัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโรงคราม มีประชากรชายจำนวน 278 คน และประชากรหญิงจำนวน 303 คน รวมเป็น 581 คน

ชุมชนโรงคราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 123 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนโรงคราม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโรงคราม

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เทศบาลสาย 2

ถนน: เทศบาลสาย 2

แขวง: วัดกัลยาณ์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 278 คน

ประชากรหญิง: 303 คน

ประชากรรวม: 581 คน

จำนวนครัวเรือน: 123 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button