ชุมชนโมราวรรณ 2

Share Button

ชุมชนโมราวรรณ 2 ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 66 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโมราวรรณ 2 มีประชากรชายจำนวน 517 คน และประชากรหญิงจำนวน 687 คน รวมเป็น 1,204 คน

ชุมชนโมราวรรณ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 473 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 241 หลัง ชุมชนโมราวรรณ 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโมราวรรณ 2

เขต: สวนหลวง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 66

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 517 คน

ประชากรหญิง: 687 คน

ประชากรรวม: 1,204 คน

จำนวนครัวเรือน: 473 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 241 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button