ชุมชนโมราวรรณ 1

Share Button

ชุมชนโมราวรรณ 1 ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 49 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนโมราวรรณ 1 มีประชากรชายจำนวน 1,072 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,134 คน รวมเป็น 2,206 คน

ชุมชนโมราวรรณ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 437 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 351 หลัง ชุมชนโมราวรรณ 1 มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโมราวรรณ 1

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 49

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,072 คน

ประชากรหญิง: 1,134 คน

ประชากรรวม: 2,206 คน

จำนวนครัวเรือน: 437 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 351 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button