ชุมชนโพธิ์ทอง

Share Button

ชุมชนโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 46 หมู่ 8 ถนน นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนโพธิ์ทอง มีประชากรชายจำนวน 175 คน และประชากรหญิงจำนวน 185 คน รวมเป็น 360 คน

ชุมชนโพธิ์ทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนโพธิ์ทอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโพธิ์ทอง

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 46 หมู่ 8

ถนน: นวลจันทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 175 คน

ประชากรหญิง: 185 คน

ประชากรรวม: 360 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button