ชุมชนโบสถ์พราหมณ์

Share Button

ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกนาวา ถนน ดินสอ / มหรรณพ แขวง เสาชิงช้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ มีประชากรชายจำนวน 1,100 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,400 คน รวมเป็น 2,500 คน

ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโบสถ์พราหมณ์

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกนาวา

ถนน: ดินสอ / มหรรณพ

แขวง: เสาชิงช้า

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,100 คน

ประชากรหญิง: 1,400 คน

ประชากรรวม: 2,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button