ชุมชนโชฎึก

Share Button

ชุมชนโชฎึก ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ คลองถมสแควร์ ถนน โชฎึก แขวง ตลาดน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนโชฎึก มีประชากรชายจำนวน 325 คน และประชากรหญิงจำนวน 290 คน รวมเป็น 615 คน

ชุมชนโชฎึก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 178 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 174 หลัง ชุมชนโชฎึก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโชฎึก

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: คลองถมสแควร์

ถนน: โชฎึก

แขวง: ตลาดน้อย

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 325 คน

ประชากรหญิง: 290 คน

ประชากรรวม: 615 คน

จำนวนครัวเรือน: 178 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 174 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button