ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร

Share Button

ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 177 คน รวมเป็น 338 คน

ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14 ซ.โชคชัยร่วมมิตร

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 177 คน

ประชากรรวม: 338 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button