ชุมชนโค้งเอส

Share

ชุมชนโค้งเอส ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ถนน  แขวง บางพรม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโค้งเอส มีประชากรชายจำนวน 179 คน และประชากรหญิงจำนวน 210 คน รวมเป็น 389 คน

ชุมชนโค้งเอส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนโค้งเอส มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโค้งเอส

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 13

ถนน: 

แขวง: บางพรม

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 179 คน

ประชากรหญิง: 210 คน

ประชากรรวม: 389 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share