ชุมชนโค้งรถไฟยมราช

Share

ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ใกล้สะพานลอยยมราช ถนน เพชรบุรี แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนโค้งรถไฟยมราช มีประชากรชายจำนวน 249 คน และประชากรหญิงจำนวน 258 คน รวมเป็น 507 คน

ชุมชนโค้งรถไฟยมราช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนโค้งรถไฟยมราช มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโค้งรถไฟยมราช

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ใกล้สะพานลอยยมราช

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 249 คน

ประชากรหญิง: 258 คน

ประชากรรวม: 507 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share