ชุมชนโค้งถ่าน

Share Button

ชุมชนโค้งถ่าน ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโค้งถ่าน มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 271 คน รวมเป็น 486 คน

ชุมชนโค้งถ่าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนโค้งถ่าน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโค้งถ่าน

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า 7

ถนน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 271 คน

ประชากรรวม: 486 คน

จำนวนครัวเรือน: 162 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button