ชุมชนโค้งกระเทียม

Share Button

ชุมชนโค้งกระเทียม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนโค้งกระเทียม มีประชากรชายจำนวน 455 คน และประชากรหญิงจำนวน 481 คน รวมเป็น 936 คน

ชุมชนโค้งกระเทียม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 234 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 168 หลัง ชุมชนโค้งกระเทียม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนโค้งกระเทียม

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 455 คน

ประชากรหญิง: 481 คน

ประชากรรวม: 936 คน

จำนวนครัวเรือน: 234 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 168 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button